piątek, 27 marca 2015

album and layout by Marina Gridasova

Hello everyone! Witam wszystkich !

 It's Marina here again with you. today I want to share another one album (yes, last time I've made a lot of them) and winterly layout.
Tu Marina znowu z wami. Dzisiaj chcę podzielić sięz Wami kolejnym albumem (tak, ostatnim razem zrobiłam ich sporo) i layoutem
Album was made with new Prima collection - Archivist and of course I-Kropka chipboard that match perfectly)
Album zrobiłam z nową kolekcją Primy - Archivist oraz oczywiście z tekturkami I KROPKA które, pasują tutaj świetnie

And my last project for today - layout with winter photo
Oraz mój ostatni projekt na dziś - layout z zimowym zdjęciem
details/ Detale:Have a great day! Miłego dnia !

środa, 25 marca 2015

Sweet Memories by Padoriaa

Hello :) Today is my turn to inspired you :) This time I made 3 projects where dominant is one sheet of paper. The first is my private notebook. I'm the waitress so I will use it this summer to write all orders :) 

Hej. Dziś moja kolej inspiracji dla Was. Tym razem przygotowałam 3 projekty gdzie dominuje jeden arkusz papieru. Pierwszym projektem jest mój osobisty notes. Jestem kelnerką i będę go używała latem do zapisywania zamówień.Card in the vintage style for the Mother's Day. I love to use I Kropka chipboard in this type of project. 
You could see it many many times - have a look today as well :

Kartka w stylu vinage z okazji Dnia Mamy. Uwielbiam tekturki I Kropka w takich projektach. 
Widzieliście już ten styl kilka razy - zobaczcie i dziś :Using back side of dominant sheet of paper I got card in the totally different style. 

Używając drugiej strony dominującego papieru uzyskałam kartkę w zupełnie innym stylu :I used/ Użyłam :

  

Miłego dnia :) Have a nice day :)


poniedziałek, 23 marca 2015

Mixed card tutorial by Katka (and something for Easter)

Hi, Witajcie

Today I have for you tutorial for easy mixed media card  and more.  You will see that mixing medias  is really easy and even beginner can do it.
Dziś mam dla Was tutorial z bardzo łatwą kartką mix mediową oraz inne rzeczy.  Możecie zobaczysz jak mieszam media, to naprawdę łatwe, nawet początkujący to zrobi

For my card I used frame/  Do kartek użyłam  - rama duza oval. 


1. Paint frame with gesso or white acrylic paint, than with light mint acrylic paint, than apply (not necessary) crackle accent in light layer. Let it dry. Final step is with Distress ink - Vintage photo - alter borders of frame and Peacock feathers use for middle part of frame. And your frame is ready.

1. Pomalować ramkę gessem lub  białą akrylową farbą, "światło" dodałam farbą akrylową miętową. Dodałam (nie jest to konieczne) crackle akcent cienką warstwą. Pozostawić do wyschnięcia. Ostatnim krokiem jest tuszem Distress -Vintage photo - na granicach ramki. Peacock użyłam do środkowej części ramki. Ramka jest gotowa2. Take some high quality scrapbook paper (I have here 7 Dots Studio paper) and sew frame around paper (not necessary but I like it) than distress borders. I am working with square base 13,5x13,5xcm, you can choose any size.

2. Wzięłam trochę wysokiej jakości papieru scrapowego (mam tu 7 Dots Studio papier) i uszyłam ramkę wokół papieru (nie jest konieczne, ale lubię to). Pracuję z bazą 13,5x13,5xcm, można wybrać dowolny rozmiar.


3. Find some stencil (really use any which you have at home) and make some texture on your paper - I used Relief pasta from Nerchau and old wall stencil. Let it dry.

3. Znajdź jakiś szablon (naprawdę użyć dowolnego, które masz w domu) i zrób teksturę na swoim papierze - Ja użyłam pasty Relief z Nerchau i  szablon starą ściaę . Pozostawić do wyschnięcia.
  

4. With another stencil and Distress ink - Vintage photo - make another layer. If you do not have at home any Distress ink, you can use any kind of ink which you have. 

4. Z innym szablonem i Distress tuszem Vintage photo - zrobić kolejną warstwę. Jeśli nie masz w domu żadnego tuszu Distress, można użyć dowolnego rodzaju farby, którą masz.5. Take some stamp with script and stamp it with two colours of ink and randomly stamp script around paper. I used stamp from Kaisercraft and inks from Hero Arts.

5. Wzięłam stempel z czcionką i dwa kolory tuszu - losowo stemlowałam wokół papieru. Użyłam  stempla z Kaisercraft i tusze z Hero Arts.


6. I like light shining on my projects so I used Color Bloom spray from Prima marketing just pearl white to add some shining. This step you can skip.

6. Lubię gdy światło świeci na moich projektach, więc używanych mgiełki Color Bloom Prima Marketing- biały perłowy.Tylko niektóre  miejsca dla poświaty. Ten krok można pominąć


7. And my favourite mixing - make some splashes with any kind of paint or spray which you have at home. I used Artiste acrylic paint - white, dark brown and light teal. I like them they are not expensive and they are water based. Making splashes is really fun.

7. I moje ulubione mieszanie - wprowadzić pewne plamy z wszelkiego rodzaju farbami lub sprayem, które masz w domu. Użyłam  Artiste farba akrylowa - biały, ciemny brąz i lekki teal. Lubię je, są nie drogie i są na bazie wody. Robienie plam jest naprawdę zabawne.


Here are some details of my card base.
Kilka detali mojej bazy kartki8. And final steps: glue frame on card base and decorate it with flowers. I used some Prima marketing flowers and some basic roses and one hand made rolled rose. Leaves are made with cutting machine Silhouette Cameo.

8. A teraz końcowe etapy: naklej na bazę ramki kartę i ozdób ją kwiatami.Użyłam kwiaty  Prima i kilka podstawowych róż i jedną ręcznie robioną różę. Liście są wykonane z maszyny do cięcia Silhouette Cameo.

So now you can see that mixing media can be great fun. For final touch I used also butterflies - motyle male and motyle srednie which I paint with peach ink (Color box).
Teraz widać, że mieszanie mediów może być świetną zabawą. Na ostateczny szlif użyłam też motyle - małe i średnie,  które pomalowałam tuszem brzoskwiniowym (Color box).

I know that we have Easter in front of us so here are some cards for inspiration which I made recently.
Wiem, że Wielkanoc dopiero przed nami, ale zrobiłam kilka kartkem i Wam je teraz pokażę


Here I used - ptaszki z kwiatami.So that is really all from me. I hope you like it and I wish you nice Easter.
To wszystko na razie z mojej strony, mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam wesołych Świąt
Katka
www.katecrafts.com


piątek, 20 marca 2015

Wielkanocne kartki

Witam, Hello


Dziś w ramach mojej inspiracji mam dla Was dwie Wielkanocne kartki. Zrobione na bazie papieru kraft  w połączeniu pięknych papierów z Galerii Papieru

Today, as part of my inspiration I have for you two Easter cards. I made this on the basis of kraft paper, combined the beautiful papers Galeria Papieru 

Użyłam , I Use

http://i-kropka.com.pl/pl/p/Napisy-napis-Alleluja-b.ozdobny-wys.-4%2C0cm/655


http://i-kropka.com.pl/pl/p/Wielkanoc-kurczak-w-skorupce-na-glowie-z-barankami/653


http://i-kropka.com.pl/pl/p/Wielkanoc-Pan-Jezus-z-barankiem-owal/654

http://i-kropka.com.pl/pl/p/Wielkanoc-baranki-z-baziami/651


Pozdrawiam, Hugs