poniedziałek, 23 marca 2015

Mixed card tutorial by Katka (and something for Easter)

Hi, Witajcie

Today I have for you tutorial for easy mixed media card  and more.  You will see that mixing medias  is really easy and even beginner can do it.
Dziś mam dla Was tutorial z bardzo łatwą kartką mix mediową oraz inne rzeczy.  Możecie zobaczysz jak mieszam media, to naprawdę łatwe, nawet początkujący to zrobi

For my card I used frame/  Do kartek użyłam  - rama duza oval. 


1. Paint frame with gesso or white acrylic paint, than with light mint acrylic paint, than apply (not necessary) crackle accent in light layer. Let it dry. Final step is with Distress ink - Vintage photo - alter borders of frame and Peacock feathers use for middle part of frame. And your frame is ready.

1. Pomalować ramkę gessem lub  białą akrylową farbą, "światło" dodałam farbą akrylową miętową. Dodałam (nie jest to konieczne) crackle akcent cienką warstwą. Pozostawić do wyschnięcia. Ostatnim krokiem jest tuszem Distress -Vintage photo - na granicach ramki. Peacock użyłam do środkowej części ramki. Ramka jest gotowa2. Take some high quality scrapbook paper (I have here 7 Dots Studio paper) and sew frame around paper (not necessary but I like it) than distress borders. I am working with square base 13,5x13,5xcm, you can choose any size.

2. Wzięłam trochę wysokiej jakości papieru scrapowego (mam tu 7 Dots Studio papier) i uszyłam ramkę wokół papieru (nie jest konieczne, ale lubię to). Pracuję z bazą 13,5x13,5xcm, można wybrać dowolny rozmiar.


3. Find some stencil (really use any which you have at home) and make some texture on your paper - I used Relief pasta from Nerchau and old wall stencil. Let it dry.

3. Znajdź jakiś szablon (naprawdę użyć dowolnego, które masz w domu) i zrób teksturę na swoim papierze - Ja użyłam pasty Relief z Nerchau i  szablon starą ściaę . Pozostawić do wyschnięcia.
  

4. With another stencil and Distress ink - Vintage photo - make another layer. If you do not have at home any Distress ink, you can use any kind of ink which you have. 

4. Z innym szablonem i Distress tuszem Vintage photo - zrobić kolejną warstwę. Jeśli nie masz w domu żadnego tuszu Distress, można użyć dowolnego rodzaju farby, którą masz.5. Take some stamp with script and stamp it with two colours of ink and randomly stamp script around paper. I used stamp from Kaisercraft and inks from Hero Arts.

5. Wzięłam stempel z czcionką i dwa kolory tuszu - losowo stemlowałam wokół papieru. Użyłam  stempla z Kaisercraft i tusze z Hero Arts.


6. I like light shining on my projects so I used Color Bloom spray from Prima marketing just pearl white to add some shining. This step you can skip.

6. Lubię gdy światło świeci na moich projektach, więc używanych mgiełki Color Bloom Prima Marketing- biały perłowy.Tylko niektóre  miejsca dla poświaty. Ten krok można pominąć


7. And my favourite mixing - make some splashes with any kind of paint or spray which you have at home. I used Artiste acrylic paint - white, dark brown and light teal. I like them they are not expensive and they are water based. Making splashes is really fun.

7. I moje ulubione mieszanie - wprowadzić pewne plamy z wszelkiego rodzaju farbami lub sprayem, które masz w domu. Użyłam  Artiste farba akrylowa - biały, ciemny brąz i lekki teal. Lubię je, są nie drogie i są na bazie wody. Robienie plam jest naprawdę zabawne.


Here are some details of my card base.
Kilka detali mojej bazy kartki8. And final steps: glue frame on card base and decorate it with flowers. I used some Prima marketing flowers and some basic roses and one hand made rolled rose. Leaves are made with cutting machine Silhouette Cameo.

8. A teraz końcowe etapy: naklej na bazę ramki kartę i ozdób ją kwiatami.Użyłam kwiaty  Prima i kilka podstawowych róż i jedną ręcznie robioną różę. Liście są wykonane z maszyny do cięcia Silhouette Cameo.

So now you can see that mixing media can be great fun. For final touch I used also butterflies - motyle male and motyle srednie which I paint with peach ink (Color box).
Teraz widać, że mieszanie mediów może być świetną zabawą. Na ostateczny szlif użyłam też motyle - małe i średnie,  które pomalowałam tuszem brzoskwiniowym (Color box).

I know that we have Easter in front of us so here are some cards for inspiration which I made recently.
Wiem, że Wielkanoc dopiero przed nami, ale zrobiłam kilka kartkem i Wam je teraz pokażę


Here I used - ptaszki z kwiatami.So that is really all from me. I hope you like it and I wish you nice Easter.
To wszystko na razie z mojej strony, mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam wesołych Świąt
Katka
www.katecrafts.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz