poniedziałek, 9 lutego 2015

Little Angel by Katka Dachovska

Hi, 

Today I prepared step by step tutorial for cute angel. Sewing is my big hobby and combination of fabrics and chipboard wings is perfect! You do not have to always make paper crafts with chipboards, you can play with them.

 Cześć,

Dziś przygotowałam krok po kroku samouczek na pięknego Aniołka. Szycie jest moim wielkim hobby i połączenie tkanin oraz tekturkowych skrzydeł jest idealny! Nie trzeba  zawsze używać papieru razem z tekturkami, można z nimi bawić się. 

It is project even for beginners. As first step print out pattern, best is A4 size of paper. My angel is 18cm high.
Jest to projekt, nawet dla początkujących. W pierwszym etapie wydrukuj sobie wzór, najlepiej na papierze A4 . Mój anioł ma 18cm wysokości.


Print pattern and cut it with scissors.  
Wydrukuj wzór i wytnij goPrepare cotton fabrics according pattern - for face some solid colour, for dress some romantic fabric and for back I use usually fleece, it is great because angel always hang on wall and fleece is firm material.

Przygotowuję tkaniny bawełniane według wzoru - na twarzy jakiś jednolity kolor, na sukni jakaś romantyczna tkanina, z tyłu używam zwykle polaru. Jest świetny, ponieważ anioł zawsze wisi na ścianie i polar jest idealnym materiałem.


Pin right side together dress and face fabric and sew it. Iron seam at one side, it is trick - filling will not to move out of body.
Przypinam na prawą stronę materiał na sukienkę oraz twarz. Szew zaprasowany jest po jednej stronie. To jest sztuczka - wypełnienie nie będzie się przesuwać w ciele aniołka


Trace pattern with some normal pencil. Do not forget to left hole for stuffing. 
Rysuję wzór zwykłym ołówkiem. Nie zapomnijcie o przerwie na wypełnienie. 


Put right side together front and back side. Pin it and sew it. Use just basic seam. You can sew even with very old sewing machine.
Złóż prawą stroną do siebie, przednią i tylną część. Przypnij je i przyszyj. Używam tylko podstawowych  szwów. Możesz uszyć to nawet z bardzo starej maszynie do szycia.


Cut out excess fabric and cut also piece of fabric under head, it is trick for better look.
Wycinam nadmiar materiału i wycinam również kawałek tkaniny pod głową, to jest sztuczka dla lepszego wyglądu.


Turn body at right side, fill it with toy filling and sew filling hole. You can fill it also with lavender.
Przekładam ciało na prawą stronę,  i wypełniam go wypełnieniem do zabawek a następnie zszywam dziurę. Możesz wypełnić go także z lawendą.


You can prepare face, I usually paint it with pencil and than with good quality fabric paint. 
Możesz przygotować twarz. Ja zazwyczaj używam do tego dobrej jakości kredek do tkanin


For hair - cut yarn to same length pieces and fix it in the middle, it is best way how to sew it on head.
Na włosy  - cięcie nici do tych samych kawałków długości i zawiązać je w środku, jest to najlepszym sposobem, jak przyszyć je na głowę.


Wings - apply gesso to both size of wings. I used structure paste and glitters from Ranger. Let it dry.
Skrzydła - zastosowałam Gesso na całej wielkości skrzydeł.  Ja użyłam pasty strukturalnej i  brokatu od Ranger. Pozostawiłam do wyschnięcia.


Finish face with fabric paint. I use Marabu colours and fabric gel pen.
Zakończyłąm twarz farbą do tkaniny. Używam Marabu kolorów oraz żelowego długopisu do tkanin.

Glue wings to body. You can use any glue, this angel is decoration, not for playing and not for washing.
Przyklejam skrzydła klejem. Możesz użyć obojętnie jakiego kleju do tego aniołka dekoracyjnego, oczywiście nie do zabawy oraz nie do mycia jest on. 


And here is final angel, if you cannot paint like I, make face simple. 
Tutaj mamy efekt końcowy aniołka. Jeśli nie potraficie malować oczywiście może twarz zostać czysta.


I hope you like my tutorial. I used wings - Anielskie skrzydla.
Mam nadzieję że podobał się Wam mój tutorial. Użyłam tych skrzydełek :


Have a nice day, Miłego dnia
Kate3 komentarze: