poniedziałek, 29 czerwca 2015

Romantic canvas tutorial by Katka

Hi, Cześć

Today I have for you one special project, small canvas in romantic colours. Do not be afraid if you are beginner in mixed media, I am too! But I felt in love with mixed media and I will show you how easy is to create such decoration. You can choose any interesting chipboard from I Kropka, I wanted highlighted wings, they are really amazing.
Dziś mam dla Was specjalny projekt, małe płótno w romantycznych kolorach. Nie bójcie się jeśli jesteście początkujący  w mix mediach, ja także tak mam! Ale czułam, że pokocham z mix media i pokażę Wam, jak łatwo jest stworzyć taką dekorację. Możesz wybrać dowolny interesujące tekturki z I Kropka, chciałam wyróżnić skrzydła, które są naprawdę niesamowite.

I used/Użyłam:

You will need any type of canvas, mine is 15x15cm from art shop.
Możesz wybrać obojętnie jaki rodzaj płótna. Mój jest 15x15cm ze sklepu artystycznego

1. Apply light cover of Gesso over whole canvas (If you do not have Gesso use white acrylic paint, it will works good too)
Naniosłam gesso na całe płótno( jeśli nie masz gessa możesz użyć białe farby akrylowej, też będzie dobrze)
  
                                     2. Take some of you favourite stencils and any kind of modelling or structure paste, just use what you have at home. Apply paste over stencil in corners.
Wez swoją ulubioną maskę, i jakąś pastę modelującą lub strukturalną, coś co masz w domu. Nałóż za pomocą maski


Here is detail how it look after applying. You can speed process of drying by using heat gun. Funny part is to make with heat gun bubbles with pasta, it looks even more interesting. If you heat pasta longer than it is necessary it makes bubbles but be careful not to burn it.
Oto szczegółowe informacje, jak to wygląda po zastosowaniu. Można przyspieszyć proces suszenia przy użyciu nagrzewnicy. Zabawne jest to, że pasta bąbelkuje, wygląda jeszcze bardziej interesująco. Jeśli podgrzejesz pastę dłużej niż jest to konieczne, to sprawia to, żebąbelki, ale należy uważać, aby go nie spalić.3. Take some of you favourite sprays and apply them.  If you do not have any, you can use any kind of watercolours, even distress ink mixed with water. Mixed media is about playing, you do not have to use everything what I am using, I can always give you some alternative tip.
Weź kilka  ulubionych mgiełek i zastosuj je. Jeśli nie masz w ogóle, można użyć dowolnego rodzaju farb akwarelowych, a nawet tuszy które miesza się z wodą. Mixed media to gra, nie musisz korzystać z wszystkiego, co używam, zawsze daję ci alternatywne wyjście.4. Take some acrylic colours and with just dry baby towel or paper tissue tap very lightly over canvas,  I tapped with white (not at photo) and with lila just in corners. Matt varnish can give nice structure and it is fast dry. I applied it around sides (you can apply also some pasta around edges). 
Weź kilka kolorów farb akrylowych i suchym ręcznikiem papierowym lub husteczkami dziecięcymi dotykaj delikatnie po płótnie. Potapowałam też białym (nie ma na zdjęciu) i lilą w narożnikach tylko. Matowy lakier może dać piękną strukturę i szybko jest suche. Nałożyłam  go wokół krawędzi (można stosować również kilka past wokół krawędzi).5. Now comes my favourite part, playing with beads. I do not have any fancy beads from art shop, I have just basic micro beads. You can use any kind which you have. Apply thick coat of Matte gel (or you can use any adhesive which dries into clear) and lightly put beads on it. You can use also here heat gun to speed up process but be careful beads can start melting. When it is dry apply again colour in spray.
Teraz przychodzi moja ulubiona część, gra  z koralikami. Nie mam żadnych koralików ze sklepu artystycznego, mam tylko podstawowe kulki mikro. Można użyć dowolnego rodzaju, które masz. Nałożyć grubą warstwę żelu matowego (lub użyć klej, który wysycha na przezroczysto ) i lekko umieścić na niej kulki. Możesz użyć także tutaj nagrzewnicy, aby przyspieszyć proces, ale należy uważać, koraliki mogą rozpocząć topnienie. Po wyschnięciu ponownie popsikać kolorem w sprayu.


Some details/detale.It looks really great, hold on we are in the middle of tutorial :-)
Wygląda naprawdę świetnie, trzymaj się jesteśmy w środku tutorialu :-)


 6. Now it is time to prepare wings. Paint them with white acrylic paint or Gesso, than apply any kind of paste, quite thick and apply any kind of glitters, I used Distress Glitter. We are going to make glittery and fluffy wings. Glue wings onto canvas (after drying).
Teraz jest czas na przygotowanie skrzydeł. Pomaluj  je farbą akrylową lub białym Gesso, lub możesz stosować wszelkiego rodzaju pasty, dość gruby, i zastosować wszelkiego rodzaju błyskotki. Ja użyłam distress brokat. Mam zamiar zrobić brokatowe i puszyste skrzydła.  
Naklej skrzydła na płótno (po wysuszeniu).
7. Now something more for finishing touch. Take chipboard with branches and colour it with white acrylic paint, than apply spray. Glue branches onto canvas. The same process is for small butterflies. You can use any type of chipboard. 
Teraz coś więcej na wykończenie. Weź gałązki tekturkowe i pokoloruj je białą farbą akrylową, oraz innymi sprayami. Naklej na płótno. To samo robię z motylkami, można zastosować różne tekturki.8. I wanted to make little bit of shining area around wings so I painted it with Izink - opaline. This step you can skip.
Chciałam zrobić coś co by trochę świeciło  wokół skrzydeł, więc pomalowałam go Izink - Opaline. Ten krok można pominąć.


It looks great, that shimmering is visible just from some angle of view.
Wygląda świetnie, to jest mgiełka którą widać z konkretnego kąta patrzenia. 


9. Final step is to give some small embellishment in the middle of wings, I painted metal flower and added paper rose.
Here is final photo. As you could see, my project was very easy and even beginner can play with mixed media.

Ostatnim krokiem jest to, aby dać pewną małą ozdobę w środku skrzydła, pomalowałam metalowy kwiat i dodałam papierową różę. 
Oto ostateczne zdjęcia. Jak można zobaczyć, mój projekt był bardzo łatwy i nawet początkujący może bawić się z mix mediami.

Have a nice day,Miłego dnia
Katka


5 komentarzy:

 1. Ciekawa praca :)
  Pozdrawiam serdecznie :*

  OdpowiedzUsuń
 2. Cudna praca, na dodatek w mojej ulubionej fioletowej odsłonie :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Mam takie podobrazie (czy jak to się tam nazywa) - nie wiedziałam, że można je tak wykorzystać. Dzięki za pomysł :)

  OdpowiedzUsuń
 4. ooooooooooooo dziękuję , jestem teraz mądrzejsza

  OdpowiedzUsuń